foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Klachten

In het kader van de kwaliteitswet heeft de WZ een klachtenregeling ingevoerd. Deze regeling maakt het mogelijk om klachten voor te leggen aan een klachtencommissie. Het gaat om klachten waarmee de betrokkene bij de mentor of afdelingsleider niet terecht kan, of waarvan de betrokkene vindt dat ze niet goed afgehandeld worden (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten, of over de begeleiding en beoordeling van leerlingen).
 
  • De klager meldt zijn klacht bij de interne contactpersoon: E. Vink.
  • Deze contactpersoon verwijst zo nodig naar de vertrouwenspersonen, mevrouw M. van den Dool of de heer J. Roggeveen. Zij gaan na of bemiddeling een oplossing kan bieden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie.
  • De school heeft zich aangesloten bij de klachtenregeling van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze landelijke commissie behandelt klachten over gedragingen en beslissingen, bijvoorbeeld van leerlingen, personeelsleden, directie of bevoegd gezag in onder andere het voortgezet onderwijs. www.klachtencommissie.org