foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids


Klachten- en Klokkenluidersregeling

 
CSG Willem de Zwijger heeft regelingen ingesteld zodat medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen een klacht kunnen indienen of een (vermoeden van een) misstand aanhangig kunnen maken. De regelingen zijn in het leven geroepen zodat meldingen zorgvuldig worden afgehandeld waarbij de melder ook bescherming geniet en ondersteuning kan vragen bij een interne of externe vertrouwenspersoon.
 
Het is belangrijk te weten wat het onderscheid is tussen een klacht en een misstand:
  • Een klacht heeft betrekking op een probleem dat iemand direct ervaart. Het kan (ongewenst) gedrag zijn, een beslissing die genomen is of een vorm van machtsmisbruik waar men zelf nadeel van ondervindt.
  • Een misstand heeft betrekking op onbehoorlijk handelen van de school en/of medewerkers waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het is niet noodzakelijk dat men direct nadeel ondervindt. Men meldt juist een misstand omdat men zich zorgen maakt omwille van de maatschappelijke impact of het imago van de school.
 
Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat men bij een ervaren probleem of een vermoeden van een misstand eerst probeert met degene te praten die het probleem of de misstand veroorzaakt. Als dit niet leidt tot een oplossing of als het probleem of de misstand dusdanig zijn, kan ook direct het bevoegd gezag[1] ingeschakeld worden. Men kan ook een interne contactpersoon/vertrouwenspersoon raadplegen als men ondersteuning wenst. Bij situaties die gevoelig zijn, kan een melder ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Zij kan een luisterend oor bieden, advies geven over oplossingsrichtingen en zo mogelijk contact leggen met het bevoegd gezag of een externe commissie die de klacht respectievelijk misstand behandelt. De vertrouwenspersonen zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.
 
De contact/vertrouwenspersonen voor CSG Willem de Zwijger zijn:
  • Interne contact/vertrouwenspersoon bij klachtenregeling:
  • De heer J.S. Roggeveen,tel. 0182-390539/mail rg@csgwillemdezwijger.nl
  • Externe vertrouwenspersoon voor klachtenregeling / Externe vertrouwenspersoon integriteit voor klokkenluidersregeling:  Mevrouw K. van den Heuvel (tel. 088-9004000 / mail k.vandenheuvel@kwadraad.nl)
 
Hieronder staat een korte toelichting per regeling. Daar is ook de link te vinden naar de formeel vastgestelde regelingen.
 
 
Klachtenregeling
 
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Meestal worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Op CSG Willem de Zwijger geldt een klachtenregeling. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website: klik hier voor 'klachtenregeling'.
 
Het is gebruikelijk dat men eerst de klacht uit bij degene die het probleem heeft veroorzaakt en men probeert er in onderling overleg uit te komen, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Als dat overleg niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem voor aan de directie.
 
De klager kan het probleem ook bespreken met de interne contactpersoon/vertrouwenspersoon. Bij CSG Willem de Zwijger zijn deze taken belegd bij één hiervoor aangewezen functionaris: de heer J.S. Roggeveen (mailadres: rg@csgwillemdezwijger.nl).
Ook bestaat de mogelijkheid om de externe vertrouwenspersoon te raadplegen. Dit kan bijvoorbeeld als de klacht een gevoelig onderwerp betreft die men liever met een onafhankelijke persoon wil bespreken.
 
Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke klachtencommissie waar de school bij is aangesloten: de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie van de GCBO.
 
Klokkenluidersregeling
 
De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting tot Oprichting en Instandhouding van scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Klik hier voor de klokkenluidersregeling.
 
De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet in beginsel in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. Wanneer dat niet gebeurt, biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.
 
De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.
 
Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de ‘Klachtenregeling’, de geschillenregeling medezeggenschap, ‘Integriteitscode’ en de ‘Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie’.
 
 
[1] Hiermee wordt de rector bedoeld. Als het probleem of de misstand door de rector veroorzaakt wordt, kan er bij het toezichthoudend bestuur gemeld worden.

Bijlagen

20181201-Klachtenregeling-CSG-Willem-de-Zwijger.pdf
20181201-Klokkenluidersregeling-CSG-Willem-de-Zwijger.pdf