foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Verlof aanvragen

Een leerling mag verlof aanvragen voor een bezoek aan tandarts, dokter etc. De leerling dient, persoonlijk en ruim van te voren, een geschreven verzoek in via de blauwe kaart, ondertekend door een van de ouders bij de verzuimcoördinator. Deze zal wel of geen toestemming verlenen voor het aangevraagde verlof.
 • Leerlingen van achttien jaar of ouder mogen de kaart zelf ondertekenen.
 • Verlof zonder toestemming van de school is ongeoorloofd schoolverzuim. We zullen dan passende maatregelen nemen.

Buitengewoon verlof aanvragen

De wettelijke kaders tot aanvragen van buitengewoon verlof staan op de schoolsite, evenals het volledige reglement. Houd bij het aanvragen van dit buitengewone verlof rekening met een verwerkingstermijn. Het buitengewone verlof moet net als het 'gewone' verlof aangevraagd worden bij de verzuimcoördinator. U kunt hiervoor een speciaal formulier aanvragen bij deze coördinator.

 
Oranje kaart
Het is mogelijk om een lesvrije dag aan te vragen voor activiteiten die niet zijn opgenomen in de reguliere verlofregeling van de Wet op de leerplicht. Het betreft activiteiten waarbij geen overige (mede)leerlingen worden betrokken, (bijv.dus niet met 4 klasgenoten naar de Efteling).
 Dit gaat via de oranje verlofkaart.


Oranje verlofkaart voor lesvrije dag
 
Gedurende het cursusjaar wordt binnen de WZ aan leerlingen de mogelijkheid worden geboden een lesvrije dag aan te vragen voor activiteiten die niet zijn opgenomen in de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht.
Binnen het verplicht te volgen aantal uren onderwijs in de verschillende leerjaren is hiermee rekening gehouden.  
 
Zo kan een leerling een aanvraag doen voor een lesvrije dag voor bijvoorbeeld:
 • Het bezoeken van de Paardenmarkt
 • Het bezoeken van de Pinksterconferentie
 • Het eerder vertrekken op wintersport
 • Het 43-jarig huwelijk van opa en oma
 • Etc. etc.
 
De aanvraag dient door ouder(s)/verzorger(s) te worden ondertekend waarmee akkoord wordt gegaan met de aanvraag. De schoolleiding gaat ervan uit dat met deze gang van zaken de ouder/verzorger in voldoende mate betrokken is en in deze ook verantwoordelijkheid neemt voor de reden van de aanvraag. In principe worden dan ook alle aanvragen op de oranje kaarten gehonoreerd.
 
Voor het afhandelen van de aanvraag dient de volgende procedure te worden gevolgd:
 1. oranje verlofkaart te verkrijgen bij de conciërge;
 2. kaart moet geheel ingevuld uiterlijk 1 week voor de gewenste vrije dag ingeleverd worden bij de verzuimcoördinator mw. Van den Dool. De reden van de aanvraag moet dus ook worden vermeld.
 3. als leerling ben je zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen en het missen van informatie omtrent het maken van huiswerk
 4. een lesvrije dag is geen reden om de dag erna huiswerk niet in orde te hebben of een toets niet te hebben geleerd
 5. een gewenste vrije dag mag niet vallen op een dag van je schoolexamen of eindexamen en op een dag dat excursies/IU activiteiten zijn gepland. Vanaf 4 juni kan geen lesvrije dag meer worden aangevraagd. De oranje verlofkaart kan uiterlijk t/m 28 mei worden ingeleverd.
 6. mocht het zo zijn dat een aanvraag op de oranje kaart valt binnen de uitzonderingen van de Wet op de Leerplicht, dan zal de aanvraag als een reguliere aanvraag worden afgehandeld en blijft de extra vrije dag nog beschikbaar voor de leerling;
 7. bij twijfel over de invulling van de lesvrije dag kan door de verzuimcoördinator met de ouder/verzorger contact worden opgenomen.

Bijlage: folder verlof Bureau Leerplicht