foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Regulier verlof aanvragen
Voor een leerling kan verlof worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts, dokter, voor een huwelijk etc. Een ouder of verzorger van de leerling dient, persoonlijk en ruim van te voren (3 dagen) via een eigen mailadres bij de absentie-coördinator mw. Umrani een verzoek in (mu@csgwillemdezwijger.nl). In deze mail moeten naam van de leerling, klas, reden van verlof, datum en de lesuren waarvoor verlof wordt aangevraagd, duidelijk worden vermeld. Bij het onderwerp van de mail moet verlofaanvraag worden vermeld.
 
Via de mail ontvangen ouders/verzorgers een reactie op het aangevraagde verlof.
 
Leerlingen van 18 jaar of ouder mogen zelf het verlof aanvragen. Hiertoe wordt door hen een gedragscode ondertekend.
 
Verlof zonder toestemming van de school is ongeoorloofd schoolverzuim. Passende maatregelen zullen dan worden genomen.
 
De tot nu toe gehanteerde blauwe kaart voor de aanvraag van verlof is met ingang van cursus 2020-2021 komen te vervallen.
 
Buitengewoon verlof aanvragen
Buitengewoon verlof kan worden aangevraagd voor situaties waarin de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht niet voorziet. Dit geldt met name voor een verlof van meerdere dagen. Ook aanvragen voor een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om vallen hieronder.
 
Als vakantieverlof wordt  aangevraagd, kan dit alleen worden goedgekeurd als één van de ouders/verzorgers een beroep uitoefent waardoor het gezin niet gezamenlijk in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan. Het is verplicht aan de aanvraag een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige toe te voegen. Dit buitengewoon vakantieverlof wordt maximaal één keer per jaar verleend en mag maximaal 10 schooldagen duren. Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.
 
Houd bij het aanvragen van buitengewone verlof, voor zover mogelijk, rekening met een verwerkingstermijn van 8 weken. Het buitengewone verlof moet net als het 'gewone' verlof aangevraagd worden bij de absentie coördinator. Op de website van bureau leerlingenzaken vindt u hiervoor de desbetreffende aanvraagformulieren:
https://www.leerlingzakenmh.nl/downloads/    
  
Extra lesvrije dag 
Gedurende het cursusjaar wordt binnen de WZ aan leerlingen de mogelijkheid geboden éénmalig een lesvrije dag aan te vragen voor activiteiten die niet zijn opgenomen in de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht. Dit betreft activiteiten waarbij geen overige medeleerlingen zijn betrokken. Binnen het verplicht te volgen aantal uren onderwijs in de verschillende leerjaren is hiermee rekening gehouden.
 
Zo kan een leerling een aanvraag doen voor een lesvrije dag voor bijvoorbeeld:

  • het bezoeken van de Paardenmarkt
  • het bezoeken van de Pinksterconferentie
  • het eerder vertrekken op wintersport
  • het 43-jarig huwelijk van opa en oma
  • etc. etc.
 
De aanvraag verloopt op dezelfde wijze als een reguliere verlofaanvraag, de ouder/verzorger stuurt hiervoor ook een mail naar de absentie-coördinator mw. Umrani. We gaan ervan uit dat de ouder/verzorger achter de keuze van de leerling staat; in principe worden dan ook alle aanvragen gehonoreerd.

Bij de aanvraag van deze extra vrije dag moet het volgende in acht worden genomen:
 
  • de leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen en het missen van informatie omtrent het maken van huiswerk
  • een lesvrije dag is geen reden om de dag erna huiswerk niet in orde te hebben of een toets niet te hebben geleerd
  • een gewenste vrije dag mag niet vallen in een toetsweek, op een dag van je schoolexamen of eindexamen en op een dag dat excursies/IU activiteiten zijn gepland
  • Na 21 mei 2021 wordt geen lesvrije dag meer toegekend. Het extra verlof moet uiterlijk 12 mei worden aangevraagd.
  • mocht het zo zijn dat een aanvraag voor een extra vrije dag valt binnen de uitzonderingen van de Wet op de Leerplicht, dan zal de aanvraag als een reguliere aanvraag worden afgehandeld en blijft de extra vrije dag nog beschikbaar voor de leerling.

 
De tot nu toe gebruikte papieren oranje kaart voor dit extra verlof is met ingang van cursus 2020-2021 komen te vervallen.
Voor informatie of vragen omtrent verlof kunt u zich ook altijd laten informeren door de Leerplichtambtenaar van uw gemeente.
 
 
.