foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo

Schoolgids inhoudsoverzicht

Op deze pagina treft u het inhoudsoverzicht aan van de schoolgids. De feitelijke inhoud staat verspreid over de hele website maar u kunt vanaf deze pagina direct naar de verschillende pagina's gaan.
Voor de complete schoolgids op één pagina gaat u naar de printversie van de schoolgids.

01 Over de WZ

01.01 Schoolprofiel

01.01.01 Missie en visie

01.01.02 Ruimte voor Talent

01.01.03 Schoolgids

01.02 Identiteit

01.02.01 Gebedsgroep

01.02.02 Negen waarden

01.02.03 Onderschrijven

01.02.04 Uitgangspunten

01.03 Organisatie

01.03.01 Bestuur

01.03.02 Contact

01.03.03 Schoolleiding

01.04 Samenwerkingsverbanden

02 Onderwijs

02.01 Onderwijskundige doelen

02.01.01 Didactische aanpak

02.01.02 Schoolplan

02.02.02 Business School

02.02.03 Cambridge

02.02.04 Technoklas

02.03 Onderbouw

02.03.01 Brugperiode

02.03.02 Talentstromen

02.03.03 WZ-leren onderbouw

02.04 Vmbo-t

02.04.01 Profiel- en studiekeuze

02.04.02 Theoretische leerweg

02.04.03 WZ-leren vmbo

02.05 Havo

02.05.01 Profiel- en studiekeuze

02.05.02 WZ-leren havo

02.06 Vwo

02.06.01 Profiel- en studiekeuze

02.06.02 WZ-leren vwo

02.07 Onderwijsactiviteiten

02.07.01 Brugklaskamp

02.07.02 Excursies

02.07.04 Internationale uitwisseling

02.07.05 Maatschappelijke stages

02.08 Faciliteiten

02.08.01 Bijles

02.08.03 Mediatheek

02.08.04 Sport

03 Kwaliteit

03.01 Kwaliteitsbeleid

03.02 Verantwoording

04 Communicatie

04.01 Magister

04.02 Cijfers

04.03 Communicatieprotocol

04.04 Medezeggenschap

04.04 Website

04.05 Spreekmiddagen en -avonden

04.06 Voorlichtingsavonden

05 Begeleiding

05.01 Mentor

05.02 Decaan

05.03 Leerlingvolgsysteem

05.04 Huiswerkklas

05.05 Basisbegeleiding

05.05.01 Dyslexiecoach

05.05.02 Orthopedagoog

05.05.03 Remediale hulp

05.06 Speciale begeleiding

05.06.01 Jeugdgezondheidszorg

05.06.01 Intern Zorg Overleg (IZO)

05.06.02 Schoolbegeleidingsdienst

05.06.03 Jeugdhulp op school

05.06.03 Flex-ZAT

05.06.04 Time-outvoorziening

05.06.05 Vaardigheidstrainingen

05.07 Vertrouwenspersoon

06 Planning

06.01 Jaarplanning

06.03 Lestijden

06.05 Schoolexamenplanning

06.06 Vakanties

07 WZ-activiteiten

08 Regelingen

08.01 Aanwezigheid

08.01.01 Alarmrooster

08.01.02 Schorsing

08.01.03 Te laat

08.01.04 Tussenuren

08.01.05 Uit de les gestuurd

08.01.06 Verlof aanvragen

08.02 Boeken en leermiddelen

08.03 Financiën

08.03.03 Leerlinggebonden financiering

08.03.04 Ouderbijdrage

08.03.06 Tegemoetkoming studiekosten

08.03.08 Verzekeringen

08.04 Klachten en misstanden

08.05 Lesuitval en opvang

08.06 Overgang

08.07 Praktische regels

08.07.01 Kleding

08.07.02 Kluisjes

08.07.03 Pauze

08.07.04 Privacy

08.08 Schoolleefregels

08.09 Veiligheid

08.09.01 Gedragsregels en verboden bezit

08.09.02 Convenant veilige school

08.09.03 Pestprotocol

08.10 Ziek of afwezig melden

09 Naar de brugklas

09.01 Aanmelding en plaatsing