foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Vwo

Zo'n 300 leerlingen volgen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs van leerjaar 1 tot en met 6. Sectordirecteur is dhr. J.B. de Jong.
 

Vwo op de WZ

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs - het vwo - is bedoeld voor leerlingen die willen doorstromen naar een universitaire opleiding. Onze school bereidt de leerlingen hierop voor, zodat er een goede aansluiting is op het gebied van kennis, vaardigheden en motivatie. Met een vwo-diploma kan een leerling ook een versnelde HBO-opleiding volgen. De nieuwsgierige leerling is op het vwo op zijn plek.
 
Een universitaire studie vraagt om een specifieke studiehouding. De vwo-leerlingen leren daarom kritisch met leerstof om te gaan.
  • Ze moeten zelfstandig verbanden kunnen leggen die leiden tot de juiste (onderzoeks-) resultaten.
  • Ook moeten ze de discipline en motivatie hebben om zelfstandig grote hoeveelheden stof te verwerken.
  • De mentor begeleidt de leerlingen bij het vinden van de juiste werkhouding.
 
Leerlingen worden op het vwo uitgedaagd om zich te verdiepen in de alpha-, bèta- en gammavakken. Docenten passen de lessen op het vwo waar mogelijk aan de individuele leerling aan, door te variëren in werkvormen en in te spelen op individuele leerstijlen en de interessegebieden. Ook de variatie in verdiepings- en verrijkingsstof doet recht aan de verschillen tussen leerlingen en maakt het onderwijs uitdagend. De activerende didactiek wordt stapsgewijs ingevoerd: veertig procent van de lessen is nu leerlinggestuurd, zestig procent docentgestuurd. Over enkele jaren ligt die balans andersom.

Vwo in de onderbouw

 
Vwo in de onderbouw biedt volop ruimte aan talent. Naast de zogenaamde dakpanklassen voor
vmbo-t/havo en havo/vwo is er de mogelijkheid om in een homogene klas geplaatst te worden. Deze groep is bedoeld voor de leerling die het vwo aankan en eventueel een extra uitdaging wil.
Die uitdaging kan de leerling kiezen door het basispakket met O&O (Onderzoeken en Ontwerpen) uit te breiden met de vakken Cambridge Engels en Latijn & klassieke culturele vorming.
Deze laatste vakken zijn optioneel. De leerling kan Cambridge Engels voortzetten in de bovenbouw als hij daarvoor bekwaam is en er voldoende belangstelling voor is.
Bij het vak O&O maken de leerlingen in de derde klas een mini-pws. De lessen O&O vormen ook een goede basis voor NLT (Natuur, Leven & Technologie), een vak dat de leerlingen kunnen kiezen in de bovenbouw.