foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Aanmelding en plaatsing

 
U gebruikt het aanmeldingsformulier om uw kind bij ons op te geven. Het formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat en op de basisscholen in de regio.
 
  • De aanmeldingstermijn sluit op 15 maart voor het daaropvolgende cursusjaar. Als de aanmelding later binnenkomt, kan dit betekenen dat plaatsing niet meer mogelijk is.
  • Een interne toelatingscommissie beslist of een leerling kan worden toegelaten en op welk niveau. Bij plaatsing zijn het advies van de basisschool en de gegevens vanuit de plaatsingswijzer in eerste instantie bepalend. Bij twijfel kan de commissie een extra onderzoek laten afnemen.
  • Ouders van kinderen met een handicap kunnen hun kind aanmelden bij het reguliere onderwijs. Er is voor deze kinderen een leerling-gebonden budget beschikbaar.
    • Bij aanmelding staan het belang van het kind centraal en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.
    • De toelatingscommissie besluit na overleg met de ouders over de toelating. Ouders kunnen bij een negatief besluit binnen zes weken na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de directie.
  • De sectordirecteuren stellen de klassen samen aan de hand van een aantal criteria. Bij de samenstelling wordt gelet op een evenredige verdeling van jongens en meisjes. Eventuele zittenblijvers worden over de klassen verdeeld.
  • In het eerste jaar worden leerlingen van dezelfde basisschool en van hetzelfde niveau zo veel mogelijk in één klas geplaatst. Als er veel leerlingen van één basisschool zijn toegelaten, kan het zijn dat zij over verschillende klassen worden verdeeld.