foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Medezeggenschap 

De medezeggenschap krijgt gestalte in de medezeggenschapraad (MR) en de leerlingenraad. 
 

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit leden die de leerlingen, de ouders en het personeel vertegenwoordigen. De MR heeft adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Ouders en leerlingen kunnen de notulen van de MR-vergaderingen en het jaarverslag opvragen bij de secretaris van de MR, dhr. Kamerman. U kunt hiervoor een mail naar naar ka@csgwillemdezwijger.nl sturen.

Via de nieuwsbrief maken we vacatures voor de oudergeleding bekend.
 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een belangrijke spreekbuis voor de leerlingen.

  • Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende klassen.
  • De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de dagelijkse gang van zaken.
  • De leerlingenraad voert een paar maal per jaar overleg met de directie.
De sectordirecteur spreekt regelmatig met leerlingen uit de afdeling. Zij zijn georganiseerd in een leerlingenpanel.