foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Time-outvoorziening

 

Onderwijsopvangvoorziening in Schoonhoven

Na de voorjaarsvakantie van 2015 is het Samenwerkingsverband een onderwijsopvangvoorziening gestart in Schoonhoven, genaamd SOOV (Schoonhovense Onderwijs Opvang Voorziening). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Schoonhovens College, CSG Willem de Zwijger, de uitvoerder van de SOOV Horizon en de jeugdhulporganisatie Stek. De SOOV komt in het gebouw aan de ’s-Heerenbergstraat waarin het Schoonhovens College al enkele lokalen gebruikt.
 
Voor wie is de onderwijsopvangvoorziening bedoeld?
·         Leerlingen met gedragsproblemen, grensoverschrijdend of ontspoord gedrag;
·         Leerlingen met problemen gerelateerd aan het onderwijs (dreigende stagnatie of uitval,                           problematisch verzuim);
·         Leerlingen met forse problemen, waardoor op school een onveilige situatie ontstaat en de zorg               die op school kan worden geboden tekort schiet;
·         Leerlingen met problemen waar de school meer inzicht nodig heeft in de problematiek van de
          jongere;
·         Leerlingen met ASS-problematiek en een van bovenstaande punten;
·         Leerlingen met GGZ-problematiek en een van bovenstaande punten;
·         Leerlingen die thuis zitten.
 
Doel SOOV
Met de onderwijsopvangvoorziening beoogt het samenwerkingsverband:
  • Terugkeer naar regulier onderwijs, indien mogelijk naar de school van herkomst.
  • (Dreigend) vroegtijdig schoolverlaters nieuw perspectief te bieden.
  • Versterken van de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden van de leerlingen.
  • Observatie, om zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.
 
Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijsopvangvoorziening. De organisatie van en het onderwijs in de onderwijsopvangvoorziening is door het Samenwerkingsverband uitbesteed aan Horizon.
De scholen hebben zorgplicht t.a.v. de leerlingen en zijn verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke onderwijsprogramma van de leerlingen.
 
Aanmelding
Een aanmelding kan pas plaatsvinden als de school aantoonbaar en in overleg met de ouders al meerdere  interventies heeft gedaan en deze niet leiden tot het gewenste resultaat. Van elke leerling die wordt aangemeld is dus een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) beschikbaar. Ook is de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband al zo vroeg mogelijk betrokken. De uiteindelijke aanmelding doet de zorgcoördinator van de school van de leerling, in overleg met de leerling, de ouders en de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband. Het besluit tot plaatsing neemt het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband. 
Er zijn drie trajecten:
·         Observatiemogelijkheid van 4-6 weken
·         Kort verblijf (3 maanden)
·         Lang verblijf (6 maanden)
 
Programma
Het dagelijks programma bestaat uit een combinatie van onderwijs en werken aan gedrag:

Onderwijs
·         Werken uit eigen boeken van school
·         Zo mogelijk lessen blijven volgen op de eigen school (symbiose-traject)
·         Werken met een Onderwijs Perspectief Plan, tussen- en eindevaluatie met betrokkenen
·         Concreet  eindadvies aan de school bij terugkeer
 
Werken aan gedrag
·         Trainingen gericht op zelfredzaamheid, zoals Rots & Water
·         Trainingen gericht  op versterken van sociale vaardigheden, zoals TOPs
·         Groepsdocent  met gedragsspecialisme
·         Werken met een Onderwijs Perspectief Plan, tussen- en eindevaluatie met betrokkenen
·         Concreet  eindadvies aan de school bij terugkeer
·         Coach voor individuele begeleiding leerling/ouders/school vanuit jeugdhulpverlening
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator van de school.