foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

JOS

Jeugdondersteuning Op School richt zich vooral op preventie. Leerlingen worden hiervoor aangemeld vanuit het IZO. Door in een vroeg stadium met leerlingen (en ouders) te praten over lastige situaties op school en/of in het gezin kan er binnen deze vorm van hulpverlening snel worden gereageerd met passende hulp ter voorkoming van erger.
De hulp/begeleiding kan bestaan uit enkele gesprekken tot een traject van enkele maanden. Hulp/begeleiding kan zowel op school als thuis worden geboden.
Als blijkt dat er hulp van andere professionals nodig is, kan de JOS-medewerker contact opnemen met het sociaal team van de betreffende woonplaats.
De JOS-medewerkers zijn werkzaam vanuit Enver, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, en vanuit de JGZ (JeugdGezondheidsZorg).

 
Jeugdondersteuning Op School
 
JOS biedt begeleiding, training, observatie, consultatie, coaching, motivering, activering en bemiddeling van leerlingen, gezinnen en docenten.
Jeugd Ondersteuning op School (JOS) is ontwikkeld vanuit de visie dat scholen en zorgaanbieders in de regio Midden-Holland samenwerken. Door het bundelen van krachten en expertise en het wegnemen van schotten tussen de verschillende vormen van preventieve jeugdhulp komen we tot een optimaal basisaanbod van lichte preventieve jeugdhulp in het onderwijs. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen in een veilige en gezonde omgeving onderwijs te bieden en te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Indien leerlingen en/of ouders een extra stimulans of ondersteuning nodig hebben, is het doel van de samenwerking dat zij die snel, dichtbij en op maat krijgen.
Door ambulant medewerkers op scholen te laten werken is vroegtijdig signaleren van problemen en/of onveiligheid mogelijk en kan er snel hulp worden geboden. Hoe eerder gestart kan worden met de hulp, hoe minder kans er is dat problemen groter worden, waardoor leerlingen stagneren in hun (schoolse) ontwikkeling en er uiteindelijk zware, specialistische hulpverlening nodig is.
Daarnaast richt de module zich op het optimaliseren van de leerling-leerkrachtrelatie in de klas. Zowel  het klas- en schoolsysteem als het gezin van de betreffende leerling worden betrokken bij de ondersteuning.
Doelgroep
Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Holland.
Functie en uitgangspunten
- Vroeg signaleren van problematiek
- Vroeg signaleren van onveiligheid
- Verminderen  en voorkomen schooluitval en verzuim
- Minder doorstroom naar specialistische hulpverleningWerkwijze

Aanmelding
Indien er binnen de school zorgen zijn omtrent een leerling kan er direct contact opgenomen worden met de JOS-medewerker. Dit kan door de leerling of ouder(s) zelf, de mentor, leerlingbegeleider of zorgcoördinator worden gedaan en in overleg met elkaar wordt bekeken wat er nodig is. Wanneer blijkt dat de begeleiding van JOS passend zou kunnen zijn, doet de zorgcoördinator een aanmelding en wordt er een startgesprek gepland met de leerling en eventueel ouders en andere betrokkenen. In dit gesprek worden de situatie en motivatie van de leerling nader in kaart gebracht, worden doelen voor de begeleiding geformuleerd en wordt afgesproken wie wat doet in het traject. Voorbeelden van thema’s waaraan gewerkt kan worden zijn; omgaan met spanningen voor toetsen, organisatie en plannen van schoolwerk, weerbaarheid versterken, omgaan met boosheid, vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en gedrag in de klas . Bij het werken aan de doelen streven we naar een samenwerking met ouders. Voor de begeleiding van JOS is geen beschikking vanuit de gemeente nodig.
Duur, frequentie en intensiteit
Uitgangspunt van JOS is het bieden van preventieve en kortdurende hulp. Trajecten zijn zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, tot een maximum van vijf maanden. Langere trajecten worden niet als preventief gezien en vragen om een doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp. De frequentie en intensiteit van de gesprekken ligt gemiddeld op 1 uur per week.